دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2022.343005.1237

چکیده

زمینه و هدف: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از مهم‌ترین مراجع اختصاصی اداری است که آراء آن آثار و پیامدهای مالی مهمی به دنبال دارد. بحث دادرسی در کمیسیون مذکور از موضوعات مهمی است که تلاش شده در این مقاله بررسی شود.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از برخی جهات رعایت نمی‌شود. عدم استقلال و بی‌طرفی اعضاء کمیسیون ماده صد از حمله موارد عدم رعایت دادرسی منصفانه در کمیسیون مورد اشاره است. همچنین رسیدگی علنی به‌عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن، ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضائی است که در کمیسیون ماده صد رعایت نمی‌شود. علاوه بر این، عدم امکان حضور طرف دعوی و فقدان قواعد مشخص آیین دادرسی و رعایت تشریفات مربوط به آن با حقوق طرفین دعوی منافات داشته و مخالف اصول دادرسی منصفانه است.
نتیجه‌: لازم است، قوانین و مقررات رسیدگی‌ در کمیسیون ماده صد تغییر و اصول آیین دادرسی مستقلی برای رسیدگی به تخلفات در این کمیسیون مدنظر قرار گیرد. در جهت استقلال قضات می‌بایست راهکارهایی اندیشیده شود تا وابستگی مالی و استخدامی قضات رسیدگی‌کننده به شهرداری‌ها به حداقل ممکن برسد. رسیدگی‌های به‌صورت علنی و حضوری صورت گیرد تا اصحاب دعوی دارای حق دفاع منصفانه باشند و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری گردد.

کلیدواژه‌ها


- امامی، محمد، «مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه قانونی آن‌ها در حقوق ایران»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره دوم، 1383.
- انوری، حسن، فرهنگ روز سخن، چاپ دوم، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۳.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1376.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد ششم، چاپ نهم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1۳۷۶.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، فرهنگ متوسط دهخدا، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۵.
- سنگلجی، محمدرضا، آیین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قزوین، انتشارات طه، ۱۳۶۹.
- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) جلد نخست، چاپ سی و چهارم، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۹۴.
- شمس، عبدالله، ادله اثبات دعوا، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دراک، 1381.
- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، تهران، نشر سمت، 1385.
- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت، 1379.
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، 1379.
- غفوری، فرشاد، جعفری، آیدا، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و عملکرد آن در نظام حقوقی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آریا دانش، 1397.
- غمامی، مجید، محسنی، حسن، آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1392.
- فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بین‌المللی، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1۳۸۷.
- کیانوش، حسن، واژه‌های برابر فرهنگستان ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۸۱.
- گرجی، علی‌اکبر، «مبانی حقوق عمومی»، چاپ اول، تهران، نشر جنگل، ۱۳۸۸.
- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد، 1394.
- محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، چاپ سوم، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، 1393.
- محسنی، حسن، «اجرای مؤثر» رأى مدنی (مفهوم، راهکارها و موانع)»، فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره چهارم، ۱۳۹۱.
- محمدی، امید، کمیسیون شهرداری- کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری- کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری-کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 1396.
- محمودی، جواد، «ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری»، پایان‌نامه دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1386.
- مهاجری، على، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فنرسازان، ۱۳۹۲.
- نرگسیان، محمد، نظری، اسفندیار، «بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها، چالش‌های موجود و راهکارهای برون‌رفت از آن (با تکیه ‌بر آرای دیوان عدالت اداری)»، مجله مطالعات حقوق، شماره هفدهم، 1400.
- ویسبراد، دیوید، دادرسی عادلانه، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1386.
- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران، نشر میزان، 1382.
- هداوند، مهدی، «دادگاه‌های اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1378.
- یاوری، اسدالله، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، نشریه حقوق اساسی، شماره سوم، 1383.