اصل حریت و تأثیر آن در حمایت از تولید ملی به عنوان راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ejs.2022.329063.1157

چکیده

زمینه و هدف: آزادی، یکی از حقوق بنیادینی می‌باشد که در تمام ادیان و نظام‌های حقوقی، مورد توجه خاص قرار دارد. این اصل دارای آثار بسیار متعددی می‌باشد. یکی از حوزه‌های مهمی که اصل آزادی نقش بسیار مهمی در آن ایفا می‌کند، حوزه‌ی اقتصاد می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل تأثیر اصل آزادی در حمایت از تولید ملی به عنوان راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته‌ها: اصل حریت یک قاعده‌ی کاربردی و دارای زیر مجموعه‌های بسیاری است؛ در عین حال، اقتصاد مقاومتی دارای گزاره‌های متعددی است که یکی از این زیر مجموعه‌ها حمایت از تولید ملی است که در بیانات رهبری در سال 1397 برای نام‌گذاری سال استفاده شد.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
نتیجه‌گیری: اصل آزادی و مصادیق مختلف آن از جمله آزادی بیان، آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات و قلم به واسطه حاکم کردن فضای رقابت بر حوزه‌ی اقتصاد، تأثیر بسیار زیادی در حمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

کلیدواژه‌ها