پژوهشی پیرامون اشتراط تمکن از نفقه در عقد نکاح با دیدگاهی بر نظر امام خمینی (ره)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشکده ی الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده‌ی الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مصادیق کفائت در عقد نکاح نزد فقهای امامیه در کنار شرایطی همچون ایمان و اسلام، تمکن زوج در تأمین نیازهای زوجه و مایحتاج زندگی او می‌باشد که شریعت مقدس اسلام پرداخت نفقه‌ی زوجه را از تکالیف زوج در عقد نکاح می‌داند.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافتهها: یکی از مسائل موردبحث در این زمینه، این است که آیا در ابتدای عقد نکاح تمکن زوج در پرداخت نفقه‌ی زوج از شروط صحت عقد نکاح است و یا اینکه عقد نکاح بدون تمکن زوج از نفقه نیز صحیح است.
نتیجهگیری: در این نوشتار نگارندگان، به بررسی مسأله اشتراط تمکن از پرداخت نفقه در عقد نکاح پرداخته‌اند و پس از ذکر و بررسی ادله‌ی قائلان به اشتراط و قائلان به عدم اشتراط تمکن از نفقه، نظریه‌ی عدم اشتراط تمکن از پرداخت نفقه در عقد نکاح را به اثبات رسانده‌اند و حاصل اینکه عدم تمکن از نفقه در صحت نکاح تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها