نقش و کارکرد تشکل‌ها در حقوق ایران

نوع مقاله : علمی

نویسنده

گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه جهان شاهد خیزش گسترده سازمان‌ها و تشکل‌های بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. کار گروهی و تشکلی، نقش بسیار مثبت و بهره‌وری قابل ملاحظه‌ای را خصوصاً در مسائل اقتصادی ایفاء می‌کند. بعضاً در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، هنوز به معنای واقعی به اهمیت موضوع پی نبرده و کماکان مردد در بودن یا نبودن آن هستند.
مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: به همین منظور برای افزایش مشارکت مردم در امور کشور؛ پیش‌نویس قانون توسعه تشکل‌های اجتماعی مدنی تدوین گردید، مقوله مشارکت در قانون اساسی و برنامه‌های توسعه موردتوجه قرار گرفت و زمینه‌های حقوقی مشارکت مردم در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم شد.
نتیجه‌گیری: آنچه تاکنون باعث شکست و ناکامی تشکل‌ها شده است، وجود برخی موانع در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و ساختاری- قانونی است که موجب گردیده تشکل‌ها چندی پس از تشکیل و قبل از رسیدن به قوام و پایداری لازم منحل و یا نوعاً منفعل گردند.

کلیدواژه‌ها


 قرآن کریم
 نهج البالغه
 آییننامه تشکلهای مردم نهاد )1311(.
 اکبری جدی، صابر )1311(. روشهای همافزایی 
تشکلها. مشهد: آستان قدس رضوی.
 افشاری راد، مینو و آقا بخشی علی اکبر )1387(. 
فرهنگ علوم سیاسی. تهران: نشر چاپار.
 انصاری، غالمرضا )1371(. نهادها و تشکلهای 
مردمی در بستر سازی نظام مشارکت.
 بقایی، حمید؛ مصطفی شبه؛ سروستانی، مسلم و 
کردانی، محمد )1314(. »بررسی اهمیت 
سازماندهی نیروهای مردمی در قالب تشکلها«. 
اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه 
کشاورزی 111 هزار هکتاری، اهواز، استانداری 
استان خوزستان.
 حسین زاده، مرتضی )1311(. تشکلهای فرهنگی و 
آسیبهای پیش رو. مشهد: کتابدار توس.
 خلیلی، محسن )1383(. »تشکلگرایی بستری 
مناسب برای توسعهی صنعتی«. دو هفتهنامه صنعت 
نفت،)11(1 : .14-41 
 سهل آبادی، مژگان )1313(. تاریخ تشکیل 
تشکلها در ایران. قم: اتاق بازرگانی صنایع، معادن 
و کشاورزی.
 عبداله زاده، حسین )1314(. تشکل و نقش آن در 
دوران پسا تحریم. دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت
استان البرز.
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )1318(.
 معین، محمد )1371(. فرهنگ معین. تهران: مزین.
 نجفی، ابراهیم )1311(. نظام صنفی و تشکلهای 
کشاورزی توانمند.