کلیدواژه‌ها = بزه‌دیده محوری
مبانی و آثار تعویق صدور حکم در نظام حقوقی ایران

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 221-238

10.22034/ejs.2022.332593.1185

خسرو خلیلی مهدیرجی؛ کیومرث کلانتری درونکلا؛ حسین میری