کلیدواژه‌ها = تلافی خسارت
ادله ملزمه دولت به جبران خسارت در هنگام اٌفت ارزش پول

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 65-89

حسین سلطان محمدی