کلیدواژه‌ها = رابطه سببیت
مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 45-65

10.22034/ejs.2022.335044.1201

محمدرضا زنده دل برون؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ منصور امینی؛ نجاد علی الماسی