نویسنده = احمد اسفندیاری
بررسی امکان توکیل در عزل و استعفای وکیل

دوره 2، شماره 2، تیر 1399، صفحه 71-82

احمد اسفندیاری