نویسنده = محسن خاکی نهاد
وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از منظر فقه و حقوق

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 87-104

10.22034/ejs.2022.330294.1162

محسن خاکی نهاد؛ علیرضا رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی