دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، مرداد 1402، صفحه 1-270 
بررسی فقهی حقوقی گردشگری مذهبی و آثار اقتصادی آن

صفحه 35-50

10.22034/ejs.2023.384900.1373

علیرضا کشتکار؛ مسعود راعی دهقی؛ منوچهر توسلی نائینی


بررسی بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل

صفحه 51-68

10.22034/ejs.2023.357971.1282

الهام توحیدی نژاد؛ مجید وزیری؛ جمشید معصومی


حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع

صفحه 87-106

10.22034/ejs.2023.369186.1325

فرامرز کشاورز رضائی؛ همایون مافی؛ ابراهیم دلشاد معارف


ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق

صفحه 107-126

10.22034/ejs.2023.375487.1337

سید احسان ناصری؛ علیرضا عسگری؛ سید حسن عابدیان؛ سید محمدمهدی احمدی


ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه، حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

صفحه 147-162

10.22034/ejs.2023.385360.1377

فرشته پارسا منش؛ ناصر مسعودی؛ رحیم وکیل زاده دیزجی؛ علی غریبه


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی