دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، خرداد 1402، صفحه 1-253 
تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی

صفحه 67-84

10.22034/ejs.2023.381678.1361

مصطفی بخشی؛ بیت الله دیوسالار؛ پرویز ذکائیان


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی