دوره و شماره: دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401) - شماره پیاپی 5، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، آبان 1401، صفحه 1-416 
طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI)

صفحه 41-62

10.22034/ejs.2022.360303.1286

مصطفی کنگانی؛ مرجان دامن کشیده؛ امیررضا کیقبادی؛ علی اسماعیل زاده مقری


آثار و کاربردهای سیاق در فقه

صفحه 127-146

10.22034/ejs.2023.365352.1312

رضا باقری؛ محمد علی حیدری؛ احسان علی اکبری بابوکانی


تحلیل فقهی خودکشی از منظر فقهای مذاهب خمسه

صفحه 147-165

10.22034/ejs.2023.374976.1335

سارا آخوندی؛ یونس واحدیاریجان؛ محمد رسول آهنگران


مبانی و آثار فقهی- اجتماعی وجوب حج

صفحه 185-204

10.22034/ejs.2023.356857.1277

ابوالفضل الیاسی؛ محمد علی خیراللهی؛ علی فقیهی


ضمانت اجراهای مدنی تضمین‌کننده در حقوق رقابت و قواعد عمومی قراردادها

صفحه 245-263

10.22034/ejs.2023.352268.1267

حامد مهراد؛ سید محمدهادی ساعی؛ حبیب الله رمضانی آکردی؛ مهرزاد ابدالی


زوال نکاح در اثر تغییر جنسیت: بطلان یا انفساخ

صفحه 265-280

10.22034/ejs.2023.357643.1280

مریم سحرخیز؛ سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ جمشید معصومی؛ سید محمدصادق موسوی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی