دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، مهر 1401، صفحه 1-281 
مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی

صفحه 45-65

10.22034/ejs.2022.335044.1201

محمدرضا زنده دل برون؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ منصور امینی؛ نجاد علی الماسی


دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

صفحه 85-100

10.22034/ejs.2022.343005.1237

مهرنگ شرج شریفی؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ محمد جواد رضائی زاده


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی