دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 11، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، بهمن 1400، صفحه 1-239 

علمی

سیاست جنایی مشارکتی اسلام در قبال جرائم اقتصادی

صفحه 1-17

10.22034/ejs.2022.325241.1135

حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ روزبه اصغری؛ ابوالحسن شاکری


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی