موضوعات = حقوق
بررسی ابعاد اقتصادی سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 31-46

10.22034/ejs.2023.389976.1403

مرضیه اختری بروجنی؛ محسن شکرچی زاده؛ راضیه قاسمی کهریز سنگی


بررسی فقهی حقوقی افساد فی‌الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 47-64

10.22034/ejs.2023.390164.1405

محمد مهدی رحیمی؛ سید مهدی منصوری؛ کمال خواجه پور


بررسی فقهی حقوقی گردشگری مذهبی و آثار اقتصادی آن

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 35-50

10.22034/ejs.2023.384900.1373

علیرضا کشتکار؛ مسعود راعی دهقی؛ منوچهر توسلی نائینی


حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 87-106

10.22034/ejs.2023.369186.1325

فرامرز کشاورز رضائی؛ همایون مافی؛ ابراهیم دلشاد معارف


نقش خاص «عهده» در ثبوت تکالیف میان ظروف اعتباری ذمه و دارائی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 181-202

10.22034/ejs.2023.370084.1330

علی شریعتی ‏مهر؛ ابراهیم عبدی پور؛ ابراهیم دلشاد


مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 221-236

10.22034/ejs.2023.390587.1411

علی رفیعی؛ بختیار عباسلو؛ عیسی امینی


تأثیر اشرافی‌گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-16

10.22034/ejs.2023.363472.1303

اصغر عالمیان؛ مسعود راعی؛ غلامحسین مسعود


دلایل اقتصادی کارایی داوری در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-34

10.22034/ejs.2023.367822.1320

مهدی قاسمی؛ داود اندرز؛ جواد واحدی زاده


تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 67-84

10.22034/ejs.2023.381678.1361

مصطفی بخشی؛ بیت الله دیوسالار؛ پرویز ذکائیان


توانمند‌سازی زندانیان و تأثیر آن بر اقتصاد خانواده از نگاه فقهی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 169-184

10.22034/ejs.2023.374449.1334

احمد رنجبری؛ اکبر رجبی؛ سمیرا گل خندان


جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 237-253

10.22034/ejs.2023.383356.1366

اله کرم شهریاری؛ علیرضا رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی


برنامه‌ استراتژیک فروش محصول داخلی پرورش زالو در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 205-221

10.22034/ejs.2023.369401.1327

مینا سرشار؛ مجید فتاحی؛ نیلوفر ایمان خان


ماهیت حقوقی نهاد تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 281-300

10.22034/ejs.2023.367820.1319

محسن کاتوزیان؛ جواد واحدی زاده؛ داود اندرز


بررسی روابط ارتباطات بازاریابی و تأثیر آن در رفتار خرید با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 301-320

10.22034/ejs.2023.368792.1321

ابراهیم شبیری؛ مصطفی خواجه؛ رسول ثانوی فرد


انتفاع از زمین و نسق زراعی بر روابط مالک و زارع در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 345-363

10.22034/ejs.2023.369561.1329

رسول ابافت؛ فرهنگ حاجی زاده


بررسی سیاست تقنینی و حمایتی ایران در حمایت از محیط زیست در مقایسه با فقه و جمهوری خلق چین

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 365-381

10.22034/ejs.2023.366423.1315

فاطمه عزیززاده؛ علی رضایی


سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد پیشگیری از بزه دیدگی محیط‌بانان

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 383-399

10.22034/ejs.2023.376078.1339

محمد صالح مویدی؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


اصل‌‌لزوم در تعهدات و قراردادهای بین‌المللی در پرتو اصل پایبندی به عقود در فقه و حقوق

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 437-454

10.22034/ejs.2023.385146.1376

سید روح اله مومنی حبیب آبادی؛ مسعود راعی؛ جواد پنجه پور


جنبه‌های شفافیت فرآیند تقنینی و آثار متقابل آن‌ها

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 455-478

10.22034/ejs.2023.363928.1305

حسین خورشیدی؛ عبدالرضا برزگر؛ ایرج حسینی صدرآبادی


حقوق شهروندی و قبض و بسط صلاحیت های دیوان عدالت اداری

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 497-511

10.22034/ejs.2023.384189.1370

جعفر علی رازینی؛ خیراله پروین؛ محمد حسن حبیبی