موضوعات = حقوق
برنامه‌ استراتژیک فروش محصول داخلی پرورش زالو در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 205-221

10.22034/ejs.2023.369401.1327

مینا سرشار؛ مجید فتاحی؛ نیلوفر ایمان خان


ماهیت حقوقی نهاد تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 281-300

10.22034/ejs.2023.367820.1319

محسن کاتوزیان؛ جواد واحدی زاده؛ داود اندرز


بررسی روابط ارتباطات بازاریابی و تأثیر آن در رفتار خرید با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 301-320

10.22034/ejs.2023.368792.1321

ابراهیم شبیری؛ مصطفی خواجه؛ رسول ثانوی فرد


انتفاع از زمین و نسق زراعی بر روابط مالک و زارع در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 345-363

10.22034/ejs.2023.369561.1329

رسول ابافت؛ فرهنگ حاجی زاده


بررسی سیاست تقنینی و حمایتی ایران در حمایت از محیط زیست در مقایسه با فقه و جمهوری خلق چین

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 365-381

10.22034/ejs.2023.366423.1315

فاطمه عزیززاده؛ علی رضایی


سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد پیشگیری از بزه دیدگی محیط‌بانان

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 383-399

10.22034/ejs.2023.376078.1339

محمد صالح مویدی؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


اصل‌‌لزوم در تعهدات و قراردادهای بین‌المللی در پرتو اصل پایبندی به عقود در فقه و حقوق

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 437-454

10.22034/ejs.2023.385146.1376

سید روح اله مومنی حبیب آبادی؛ مسعود راعی؛ جواد پنجه پور


مبانی حقوق مدرن و سنتی

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 39-67

حامد کرمی؛ اسماعیل محمدپور


تسبیب در قتل ناشی از ترک فعل

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 176-193

محسن اسمعیلی