کلیدواژه‌ها = جوینت ونچر
مقایسه گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق ایران با قراردادهای مشابه

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 181-205

10.22034/ejs.2022.363060.1302

حسن میرزاحسینی؛ حمید رضا علومی یزدی؛ ناصر مسعودی