کلیدواژه‌ها = عقد
ماهیت حقوقی نهاد تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 281-300

10.22034/ejs.2023.367820.1319

محسن کاتوزیان؛ جواد واحدی زاده؛ داود اندرز


تغییر مقدار نحله وتاثیر آن بر اقتصاد خانواده

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 90-102

سمیه حافظی؛ مهدی شیخیان تبریزی


موارد نقض قاعده تبعیت عقود از قصد از دیدگاه فقه

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 40-54

معصومه رضایی؛ محمدرضا آقاجانی