کلیدواژه‌ها = حسن نیت
قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها؛ در فقه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپایی

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 1-17

10.22034/ejs.2023.410305.1506

اسمعیل صالحی؛ سید پدرام خندانی؛ عباس پهلوان‌زاده


مبانی تکلیف به افشای دلیل در دادرسی مدنی‌ایران و آمریکا

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 639-658

10.22034/ejs.2023.382968.1363

محمد باقری؛ سیروس حیدری؛ محمد امامی؛ حجت مبین


تأثیرحقوق قراردادهای اروپا بر اصلاحات حقوق تعهدات فرانسه در مرحله پیش قراردادی

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 537-559

10.22034/ejs.2022.349238.1257

هدیه حبیبیان؛ علیرضا یزدانیان؛ مهراب داراب پور؛ سید محمدرضا آیتی