کلیدواژه‌ها = سازمان ملل متحد
چشم‌انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بین‌المللی

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 39-56

10.22034/ejs.2023.408326.1497

پریسا حبیبی؛ سید مهدی ذاکریان امیری؛ سید عبدالعلی قوام؛ سید علی اصغر کاظمی


بررسی مدیریت آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 1-18

10.22034/ejs.2022.334787.1199

هژآر محمودی؛ سیدباقر میرعباسی؛ مریم مرادی