کلیدواژه‌ها = پیشگیری
چشم‌انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بین‌المللی

دوره 5، شماره ویژه (ویژه نامه فقه و حقوق نو 1402)، شهریور 1402، صفحه 39-56

10.22034/ejs.2023.408326.1497

پریسا حبیبی؛ سید مهدی ذاکریان امیری؛ سید عبدالعلی قوام؛ سید علی اصغر کاظمی


تحلیل بزه‌دیدگی گردشگران خارجی در حقوق کیفری ایران

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 401-417

10.22034/ejs.2022.340492.1230

حسین ایزدی؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


فرآیند بزه‌دیدگی اطفال در فضای سایبری با تأکید بر عوامل اقتصادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 37-53

10.22034/ejs.2022.326142.1139

محمد روحانی مقدم؛ سید جمال موسوی؛ مریم آقایی بجستانی


واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-22

صدیقه نقره‌کوب مقدم؛ محمد علی حیدری؛ احمد رضا توکلی


چالش‌های مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارها

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 95-116

10.22034/ejs.2022.332317.1182

مهدی شعبانی؛ حسن حاجی تبار؛ مهدی اسماعیلی