کلیدواژه‌ها = حقوق زنان
تعهدات بین‌المللی دولت ها در منع خشونت علیه زنان؛ ﺗﻌهد به وسیله یا تعهد به نتیجه

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 567-582

10.22034/ejs.2023.390403.1408

مژگان مشفقی؛ پیمان بلوری؛ سلمان ولیزاده


چالش‌های عملی رویکرد فمنیسم در چهارچوب نظام حقوق بین‌الملل

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 621-640

10.22034/ejs.2024.441867.1688

لیلا قلیجایی؛ امیر محمودی؛ فاطمه کیهانلو