کلیدواژه‌ها = تقنینی
سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد پیشگیری از بزه دیدگی محیط‌بانان

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 383-399

10.22034/ejs.2023.376078.1339

محمد صالح مویدی؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی