کلیدواژه‌ها = سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو)
خسارت ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی دریایی با رویکردی به مصوبات سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو)

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 283-304

10.22034/ejs.2022.336891.1218

محمدرضا زنده دل برون؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ منصور امینی؛ نجاد علی الماسی