کلیدواژه‌ها = ابعاد مالی
ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-19

10.22034/ejs.2022.327688.1146

علیرضا محمدبیکی؛ عباس شیری ورنامخواستی؛ ابوالقاسم خدادی؛ سید علی میر ابراهیمی