کلیدواژه‌ها = فقه اقتصادی
ابعاد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسلام

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 19-30

10.22034/ejs.2021.142955

محمد مسعودی نیا؛ یعقوب علیزاده


کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-15

مهری توتونچیان؛ احمدرضا خزائی