کلیدواژه‌ها = جرائم اقتصادی
بررسی فقهی حقوقی افساد فی‌الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 47-64

10.22034/ejs.2023.390164.1405

محمد مهدی رحیمی؛ سید مهدی منصوری؛ کمال خواجه پور


جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 19-37

10.22034/ejs.2023.332321.1183

مهدی شعبانی؛ حسن حاجی تبار؛ مهدی اسماعیلی


سیاست جنایی مشارکتی اسلام در قبال جرائم اقتصادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-17

10.22034/ejs.2022.325241.1135

حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ روزبه اصغری؛ ابوالحسن شاکری


نقش علم قاضی در رسیدگی به جرایم اقتصادی در پرتو نقش مخبران

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 243-260

10.22034/ejs.2023.411485.1515

محسن یارخانی؛ محمد جعفری هرندی؛ طیبه عارف نیا


واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 78-93

مهدی اشجعی خامنه؛ فاطمه احدی؛ رضا فانی؛ سید رضا احسان پور


چالش‌های مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارها

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 95-116

10.22034/ejs.2022.332317.1182

مهدی شعبانی؛ حسن حاجی تبار؛ مهدی اسماعیلی