کلیدواژه‌ها = کودک آزاری
فرآیند بزه‌دیدگی اطفال در فضای سایبری با تأکید بر عوامل اقتصادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 37-53

10.22034/ejs.2022.326142.1139

محمد روحانی مقدم؛ سید جمال موسوی؛ مریم آقایی بجستانی