کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 207-225

10.22034/ejs.2023.353527.1268

حمیدرضا میرکو؛ احمدرضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری


مسئولیت ناشی از عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی در اعتراضات

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 465-483

10.22034/ejs.2022.342975.1235

مجتبی اکبری؛ گودرز افتخار جهرمی؛ قاسم محمدی


بررسی فقهی_ حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 73-87

10.22034/ejs.2022.326916.1142

یعقوب علیزاده؛ زری فیروزکاه؛ سیده منیره حسینی


قاعـده إحسـان و اسبـاب اصلـی ضمـان

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-28

احمدرضا خزائی؛ جواد لطفی