کلیدواژه‌ها = خشونت خانگی
سازوکارهای مقابله با ابعاد اقتصادی خشونت خانگی علیه زنان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 207-226

10.22034/ejs.2022.366426.1316

نسیم بسنده؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ حسین فروغی نیا