کلیدواژه‌ها = فضای سایبری
تبیین وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حمله سایبری

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 325-343

10.22034/ejs.2022.334786.1198

حمیدرضا آقاباباییان؛ مریم مرادی؛ سیدباقر میرعباسی


فرآیند بزه‌دیدگی اطفال در فضای سایبری با تأکید بر عوامل اقتصادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 37-53

10.22034/ejs.2022.326142.1139

محمد روحانی مقدم؛ سید جمال موسوی؛ مریم آقایی بجستانی