نویسنده = صدیقه نقره‌کوب مقدم
بررسی بُعد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 117-132

10.22034/ejs.2023.365598.1313

مهدی صنعتی؛ محمد علی حیدری؛ احسان علی اکبری


نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 79-93

10.22034/ejs.2022.331062.1169

سید جلال صمدانی؛ محمد علی حیدری؛ محسن فهیم


تحلیل‌ فقهی‌ امنیت‌ بعنوان‌ شرط‌ تحقق‌ استطاعت‌ حج‌ در فقه‌ مقارن‌

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 505-520

10.22034/ejs.2022.345671.1246

مهدی صنعتی؛ محمد علی حیدری؛ احسان علی اکبری


واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-22

صدیقه نقره‌کوب مقدم؛ محمد علی حیدری؛ احمد رضا توکلی