نویسنده = محمدرضا آقاجانی
موارد نقض قاعده تبعیت عقود از قصد از دیدگاه فقه

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 40-54

معصومه رضایی؛ محمدرضا آقاجانی