نویسنده = سیدابراهیم حسینی
عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-21

10.22034/ejs.2022.328460.1150

محمدجواد روحیان؛ محمود قیوم‌زاده؛ سیدابراهیم حسینی


بررسی مبانی حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

دوره 1، شماره 3، دی 1398، صفحه 26-46

نصرت الله صابری؛ منصوره باقری پور؛ سیدابراهیم حسینی