نویسنده = علیرضا محمدبیکی
ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-19

10.22034/ejs.2022.327688.1146

علیرضا محمدبیکی؛ عباس شیری ورنامخواستی؛ ابوالقاسم خدادی؛ سید علی میر ابراهیمی


بررسی نهاد قضاوت از منظر فقه تربیتی

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 577-595

10.22034/ejs.2022.342970.1234

شبنم رضایی عباسی؛ احمدرضا خزایی؛ علیرضا محمدبیکی


بررسی قاعده‏ی عدالت از دیدگاه فقه امامیه

دوره 1، شماره 3، دی 1398، صفحه 47-81

علیرضا محمدبیکی؛ مهری توتونچیان