نویسنده = احمدرضا خزائی
کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-15

مهری توتونچیان؛ احمدرضا خزائی


قاعـده إحسـان و اسبـاب اصلـی ضمـان

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-28

احمدرضا خزائی؛ جواد لطفی


حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 107-134

احمدرضا خزائی؛ مهری توتونچیان