نویسنده = روح اله رحیمی
مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی از منظر فقه امامیه

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 161-178

10.22034/ejs.2023.398485.1451

عبدالرحیم صفایی اردکانی؛ مهدی شیخ موحد؛ روح اله رحیمی