نویسنده = احمدرضا بهنیافر
اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 207-225

10.22034/ejs.2023.353527.1268

حمیدرضا میرکو؛ احمدرضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری