نویسنده = شبنم رضایی عباسی
بررسی نهاد قضاوت از منظر فقه تربیتی

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 577-595

10.22034/ejs.2022.342970.1234

شبنم رضایی عباسی؛ احمدرضا خزایی؛ علیرضا محمدبیکی