نویسنده = بختیار عباسلو
مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 221-236

10.22034/ejs.2023.390587.1411

علی رفیعی؛ بختیار عباسلو؛ عیسی امینی


آسیب شناسی اختیارات مالی اقتصادی وصی منصوب ولی قهری در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 245-263

10.22034/ejs.2022.341844.1233

اعظم موخواه؛ بختیار عباسلو؛ سیدمحسن طباطبایی