نویسنده = مریم مرادی
بررسی مدیریت آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 1-18

10.22034/ejs.2022.334787.1199

هژآر محمودی؛ سیدباقر میرعباسی؛ مریم مرادی


تبیین وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حمله سایبری

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 325-343

10.22034/ejs.2022.334786.1198

حمیدرضا آقاباباییان؛ مریم مرادی؛ سیدباقر میرعباسی