نویسنده = هادی مومنی
سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 109-127

10.22034/ejs.2022.334504.1197

هادی مومنی؛ محمود روح الامینی؛ محمدجعفر ساعد