دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، مهر 1401، صفحه 1-281 
مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی

صفحه 45-65

10.22034/ejs.2022.335044.1201

محمدرضا زنده دل برون؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ منصور امینی؛ نجاد علی الماسی


دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

صفحه 85-100

10.22034/ejs.2022.343005.1237

مهرنگ شرج شریفی؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ محمد جواد رضائی زاده


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی