دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، فروردین 1401، صفحه 1-257 

علمی

ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران

صفحه 1-19

10.22034/ejs.2022.327688.1146

علیرضا محمدبیکی؛ عباس شیری ورنامخواستی؛ ابوالقاسم خدادی؛ سید علی میر ابراهیمی


مبانی فقهی رفاه عمومی و جایگاه آن در حکومت اسلامی

صفحه 73-90

10.22034/ejs.2022.325060.1131

نریمان سبحانی نیا؛ میثم خزایی؛ علیرضا سلیمی؛ عبدالمجید سیفی


بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی

صفحه 239-257

10.22034/ejs.2022.331562.1173

فروغ برزگری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی