دوره و شماره: دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400) - شماره پیاپی 5، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، اسفند 1400 
3. اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال

صفحه 35-56

10.22034/ejs.2022.328995.1155

آمنه مظلوم زاده؛ عبدالرضا جمال زاده؛ رقیه شهابی


6. وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از منظر فقه و حقوق

صفحه 87-104

10.22034/ejs.2022.330294.1162

محسن خاکی نهاد؛ علیرضا رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی


12. نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل

صفحه 199-220

10.22034/ejs.2022.331598.1174

حمید باقری؛ محمد نبی پور؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار


13. مبانی و آثار تعویق صدور حکم در نظام حقوقی ایران

صفحه 221-238

10.22034/ejs.2022.332593.1185

خسرو خلیلی مهدیرجی؛ کیومرث کلانتری درونکلا؛ حسین میری


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی