دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 11، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، بهمن 1400، صفحه 1-180 

علمی

1. سیاست جنایی مشارکتی اسلام در قبال جرائم اقتصادی

صفحه 1-17

10.22034/ejs.2022.325241.1135

حسن حاجی تبار فیروزجایی؛ روزبه اصغری؛ ابوالحسن شاکری


2. تملک شهرداری دراملاک خصوصی واقع شده طرح های عمرانی از نگاه فقه امامیه

صفحه 19-35

10.22034/ejs.2022.323956.1127

سید محمدرضا امام؛ منصوره السادات میرشفیعی؛ محمد بهرامی خوشکار


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی