دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی، پاییز 1400، صفحه 1-132 
5. ضمانت کیفری حقوق اقتصادی زوجه

صفحه 75-91

10.22034/ejs.2021.142960

مظاهر خواجوند؛ مینا جعفری؛ مجتبی لطفی خاچک


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی