دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی، تابستان 1400، صفحه 1-88 

شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی