دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی، زمستان 1399، صفحه 1-93 

علمی تخصصی

1. واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام

صفحه 1-22

صدیقه نقره‌کوب مقدم؛ محمد علی حیدری؛ احمد رضا توکلی


6. واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی

صفحه 78-93

مهدی اشجعی خامنه؛ فاطمه احدی؛ رضا فانی؛ سید رضا احسان پور


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی