دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی، تابستان 1398، صفحه 1-200 

علمی تخصصی

1. قاعـده إحسـان و اسبـاب اصلـی ضمـان

صفحه 1-28

احمدرضا خزائی؛ جواد لطفی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی