دوره و شماره: دوره 1397، پیش شماره - شماره پیاپی 1، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی، پاییز 1397، صفحه 1-190 

شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقه اقتصادی